Skip to content

Hyresvillkor


Hyresvillkor Nordensten Lift AB – Allmänna hyresvillkor avseende hyra av objekt från Nordensten Lift AB

Det åligger hyrestagaren att följa Nordensten Lift AB:s Hyresvillkor samt de säkerhets- och skötsel- instruktioner som finns på/till varje maskin.
Nordensten Lift AB omnämns nedan som “Uthyraren”.

Avhämtning och Återlämning
1.1 Uthyraren tillhandahåller instruktioner för handhavandet av hyresobjektet.
1.2 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och, med hänsyn till normalt slitage, i gott skick.
1.3 Om reparationer eller rengöring behövs efter uthyrning, på grund av skador som orsakats av oaktsamhet av Hyrestagaren, kommer dessa att faktureras Hyrestagaren.

Användning
2.1 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens godkännande flyttas till annan plats.
2.2 Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet endast används av personer som fått instruktioner om hur maskinen används.
2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden som överenskommits med Uthyraren.
2.4 Ingrepp i maskinens konstruktion eller i funktion får ej göras av Hyrestagaren.
2.5 Hyrestagaren får inte i sin tur hyra ut hyresobjektet till annan.

Skötsel
3.1 Hyresobjektet får ej överbelastas eller användas till sådant som det ej är avsett för.
3.2 Hyrestagaren får inte på eget initiativ utföra reparationer av hyresobjektet.
3.3 Uthyraren har rätt att under hyrestiden besiktiga hyresobjektet.
3.4 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick.

Drift/driftsavbrott
4.1 Hyrestagaren svarar för drivmedel, elektrisk kraft, erforderliga strömkablar etc.
4.2 Vid driftsavbrott anmäls detta omedelbart till Uthyraren
4.3 För driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

Ansvar
5.1 Skada ska utan dröjsmål anmälas till Uthyraren.  Hyrestagaren ansvarar för alla skador som uppkommer och som inte är normalt slitage.
5.2 Vid stöld eller skadegörelse på hyresobjektet skall detta omedelbart meddelas Uthyraren och polisanmäls.
5.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skador som uppkommer genom användandet av hyresobjektet på egendom, honom själv eller tredje man.
5.4 Uthyraren ansvarar inte för indirekta skador/kostnader som uppkommit på grund av leveransförsening, stillestånd, driftsavbrott eller annat.
5.5 Uthyraren ansvarar inte för kostnader som drabbar Hyrestagaren som uppkommit på grund av skada, förlust eller annan oförutsedd händelse som drabbat hyresobjektet.

Försäkring
6.1 Hyrestagaren ska ha sedvanlig olycksfallsförsäkring.
6.2 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat/försäkrat.

Betalningsvillkor
7.1 Faktura skall, om inte annat överenskommits, betalas inom 20 dagar från fakturadatum.
7.2 Vid längre hyresperioder faktureras hyrestagaren månadsvis med betalning inom 20 dagar från fakturadatum.
7.3 Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +8%.

Uppsägning
8.1 Uthyraren har rätt att avbryta uthyrningen och hämta hem hyresobjektet i de fall Hyrestagaren inte följer hyresavtalets villkor.

Tvistemål
9.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän svensk domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.